สมัครสมาชิกสามัญ


Sample image

รายละเอียดและคุณสมบัตการสมัครสมาชิกและคุณสมบัติของผู้สมัคร

อ่านต่อ

สมัครสมาชิกสมทบ


Sample image

อยากจะสมัครสมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

อ่านต่อ

ย้ายหน่วยงาน


Sample image

สมาชิกที่จะย้ายหน่วยงานต้องทำอย่างไรบ้าง

อ่านต่อ

ลาออกจากการเป็นสมาชิก


Sample image

สมาชิกที่ต้องการลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

อ่านต่อ


รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนธันวาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกันยายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนสิงหาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกรกฎาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมิถุนายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤษภาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนเมษายน 2561

 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมีนาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมกราคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนธันวาคม 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2560ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด

เรื่องการรับสมัครผู้แทนสมาชิก ซึ่งทางสหกรณ์ได้ส่งไปที่หน่วยงานแล้ว (สมาชิกที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ให้พิมพ์ใบสมัคร ผส.2 ยื่นที่หน่วยงานได้เลยครับ)
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเินการ ประจำปี 2560
http://mkhcoop.com/downloads/4-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
http://mkhcoop.com/downloads/5-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้
http://mkhcoop.com/downloads/12-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
http://mkhcoop.com/downloads/8-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์
http://mkhcoop.com/downloads/10-60.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้แทนสมาชิก 2558-2559 รายชื่อผู้แทนสมาชิก 2558-2559 Monday, 09 February 2015 ประกาศจากสหกรณ์ เรื่อง รับรองการเป็นผู้แทนสมาชิกตามไฟล์เอกาสารดาวน์โหลดนี้ครับ

บริการเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Friday, 20 April 2012   เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ คือ เงินฝากประเภท ที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการฝาก จะฝากหรือ ถอนเมื่อใดก็ได้ในวันและเวลาทำการ แต่มีเงื่อนไข ในการถอนเงินได้เดือนละหนึ่งครั้ง การเปิดบัญชี สมาชิกที่จะเปิดบัญชีเงินฝากต้องยื่นหนังสือ ขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์พร้อม ตัวอย่างลายมือชื่อของตน...
เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ Friday, 20 April 2012 เงินฝากออมทรัพย์ คือ เงินฝากประเภท ที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการฝาก จะฝากหรือ ถอนเมื่อใดก็ได้ในวันและเวลาทำการ การเปิดบัญชี สมาชิกที่จะเปิดบัญชีเงินฝากต้องยื่นหนังสือ ขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์พร้อม ตัวอย่างลายมือชื่อของตน โดยจำนวนเงินฝากใน บัญชีต้องไม่น้อยกว่า 100 บาทเป็นเง...

บริการเงินกู้

เงินกู้สามัญ เงินกู้สามัญ Tuesday, 01 January 2013   อ่านระเบียบเงินกู้ทั้งหมดที่นี่  
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Monday, 30 April 2012 เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต               ข้อ 27. การให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 65   และมอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกก็ได...
เงินกู้พิเศษ เงินกู้พิเศษ Monday, 30 April 2012 เงินกู้พิเศษหลักเกณฑ์การขอกู้ หมวดที่  4 เงินกู้พิเศษ ข้อ 34. ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกตามระเบียบนี้   คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ตามข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 65  เเละมอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกก็ได้   และให้คณะกรรมการเง...
เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้ฉุกเฉิน Wednesday, 18 April 2012 เงินกู้ฉุกเฉินหลักเกณฑ์การขอกู้ หมวดที่  2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ข้อ 11. การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  กู้ได้เท่ากับจำนวนทุนเรือนหุ้นของตนเองแต่ไม่เกิน 400,000.00 บาท   (สี่แสนบาทถ้วน)  โดยให้ผ่อนส่งชำระหนี้คืนทั้งหมดไม่เกิน  60  งวดเดือน    ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 100   ของเงินทุ...
เงินกู้ฉุกเฉินปันผล เงินกู้ฉุกเฉินปันผล Wednesday, 18 April 2012 หมวด    5 เงินกู้ปันผลหุ้น ข้อ 40. สมาชิกสามารถกู้เงินปันผลหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 5   ของหุ้น กู้ได้ไม่เกิน   1   ครั้งต่อปี  อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะหักชำระหนี้ทั้งหมดเมื่อปันผลสิ้นปีบัญชีนั้นๆ   หลักฐานในการกู้เงินฉุกเฉินปันผล - ใบคำข้อกู้เงินฉุกเฉินปันผลสามารถขอรับได้...

ภาพกิจกรรม

สส.ธท


สมาชิกสหกรณ์หากสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินประมาณ 1,100,000 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกขณะนั้น) ติดต่อสมัครได้ที่สหกรณ์

สส.ชสอ.


สมาชิกสหกรณ์ที่สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย สส.ชสอ. จะได้รับเงินประมาณ 600,000 (ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกขณะนั้น) บาท สมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์

ฌกส สหกรณ์


-สมาฃิกสหกรณ์ที่สมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินประมาณ 150,000 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกขณะนั้น) สามารถสมัครสมาชิกได้ที่สหกรณ์
-สมาชิกสหกรณ์จะได้รับเงินค่าสงเคราะห์ศพเพื่อช่วยเพื่อประมาณ 450,000 สวัสดิการเงินส่วนนี้ไม่ต้องสมัครเพิ่ม

ติดต่อสหกรณ์

  • โทรศัพท์ : 043-777635, 084-5306609, 088-3395998
  • แฟซก์ : 043-777635

Social Network

ติดตามข่าวสารสหกรณ์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค
You are here: Home