จำนวนเงินกู้ บาท (ใส่จำนวนเงินกู้ที่ต้องการ)
ดอกเบี้ย กรอกอัตราดอกเบี้ย
สามัญ, พิเศษ = 6.50 : 360 งวด,
พัฒนาฯ=6.25 : 240 งวด, พัฒนาฯ6.5 : 300 งวด
ฉุกเฉิน=6.00 : 60 งวด
จำนวนงวด จำนวนงวดตามสัญาเงินกู้ สามัญ, พิเศษ, พัฒนาฯ, ฉุกเฉิน
จำนวนเงินที่คุณกู้ บาท
ค่างวด บาท

ขั้นตอนการใช้งาน

1. กรอกจำนวนเงินกู้ที่คุณต้องการใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น เช่น 100 หรือ 1000 หรือ 1000000

2. กรอกอัตราดอกเบี้ยโดยมีเรทดังต่อไปนี้
     - กรณีกู้สามัญและกู้พิเศษกรอก 6.50
     - กรณีกู้เงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกรอก 6.25 หรือ 6.5
     - กรณีกู้เงินฉุกเฉินกรอก 6.00

3. กรอกจำนวนงวดระยะเวลากำหนดของสัญาเงินกู้
     - กู้สามัญและกู้พิเศษใส่จำนวน 360 งวด
     - กู้พัฒนาคุณภาพชีวิตใส่จำนวน 240 หรือ 300 งวด
     - กู้ฉุกเฉินใส่จำนวน 60 งวด
     - *สมาชิกสามารถส่งงวดน้อยกว่าตามที่สัญญากำหนดไว้ได้ เช่น หากกู้สามัญต้องการส่ง 300 งวด สมาชิกสามารถกรอกจำนวน 300 งวดในช่องจำนวนงวดได้เลย

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วระบบจำประมวลผลและสมาชิกจะทราบรายละเอียดการส่งงวดของวงเงินกู้