รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกันยายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนสิงหาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกรกฎาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมิถุนายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤษภาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนเมษายน 2561

 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมีนาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมกราคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนธันวาคม 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2560ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด

เรื่องการรับสมัครผู้แทนสมาชิก ซึ่งทางสหกรณ์ได้ส่งไปที่หน่วยงานแล้ว (สมาชิกที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ให้พิมพ์ใบสมัคร ผส.2 ยื่นที่หน่วยงานได้เลยครับ)
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเินการ ประจำปี 2560
http://mkhcoop.com/downloads/4-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
http://mkhcoop.com/downloads/5-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้
http://mkhcoop.com/downloads/12-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
http://mkhcoop.com/downloads/8-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์
http://mkhcoop.com/downloads/10-60.pdf

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

              ข้อ 27. การให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 65   และมอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกก็ได้    

                      ก.  เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   กู้ได้ไม่เกิน  4,000,000.00   บาท   (สี่ล้านบาทถ้วน)   ส่งชำระคืนไม่เกิน  240  งวดเดือน   หรือส่งชำระคืนไม่เกิน  300   งวดเดือน   และต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า   4   คน

                ข้อ 28. คำขอกู้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกนั้น   ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงาน หรือหัวหน้ากลุ่มงาน  หรือหัวหน้างาน   ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

               ข้อ 29. จำนวนเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจะพิจารณาเห็นควร แต่ต้องกู้ได้ไม่เกิน 10   เท่าของหุ้น  และไม่เกิน   4,000,000.00    บาท  (สี่ล้านบาทถ้วน)  โดยให้สหกรณ์ฯ สามารถหักเงินกู้เป็นค่าหุ้นให้ครบร้อยละ 10  ของวงเงินกู้    การกู้เงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เงินได้รายเดือนต้องเหลือเงินสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของเงินได้รายเดือน   เเล้วหากน้อยกว่าให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งการอนุมัติวงเงินให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเห็นสมควร    แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 18 .  โดยต้องชำระให้แล้วเสร็จภายในอายุไม่เกิน  85   ปี   และมูลหนี้ที่เหลือเมื่ออายุครบ  85  ปี   ต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว  แต่จำนวนงวดเมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน  240  งวด   หรือ   300    งวด    เว้นแต่สมาชิกต่อไปนี้ให้ชำระหนี้คืนให้ครบถ้วนภายในอายุ  60   ปี

                                (1) สมาชิกที่สังกัดหน่วยส่วนกลาง

                                (2) สมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จ-บำนาญรายเดือน

                                (3) สมาชิกที่เงินบำเหน็จรายเดือนหรือเงินบำนาญไม่ได้สั่งจ่ายผ่านสำนักงานสาธารณสุขมหาสารคาม

ข้อ 30. กรณีที่สมาชิกยินยอมให้ หักเงินที่จะได้รับการอนุมัติกู้ยืมเงินจากสหกรณ์   เพื่อนำไปหักซื้อหุ้นให้ครบร้อยละ 10   ของวงเงินกู้  ให้ถือว่าสมาชิกมีคุณสมบัติการขอกู้ยืมเงินตาม   ข้อ 29.   การอนุมัติเงินกู้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้

ข้อ 31.เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น  ให้สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัญญาเดิม  (ถ้ามี)   เมื่อได้รับเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัญญาใหม่แล้ว   ให้หักลบกลบหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัญญาเดิม   กับเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัญญาใหม่ให้เสร็จสิ้  การกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น   เมื่อมีจำนวนหนี้เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์   ก็ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด     แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข  ข้อ 18 .  หรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้

(1)  สมาชิกที่กู้เงินกู้สามัญต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย   4   คน  คู่สมรสของผู้กู้จะค้ำประกันไม่ได้

(2)  สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้มากกว่า   8   คน   ในเวลาเดียวกันไม่ได้

(3)  เมื่อผู้ค้ำประกันคนใดเสียชีวิตหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการ

หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป  ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นควร เข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินงานหรือคณะกรรมการเงินกู้กำหนด

(4)  การให้สมาชิกผู้ค้ำประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใดๆ   ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ำประกัน

จนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทน

อนึ่ง   ภายหลังการทำหนังสือค้ำประกันแล้ว    ถ้าสมาชิกผู้ค้ำประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็นผู้ค้ำประกันแทน

ข้อ 32.   สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยตามที่คณะกรรมการกำหนด   โดยประกาศเป็นคราวๆ   และสหกรณ์ทรงไว้ซึ่ง

สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย    เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  และการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น  ให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณากำหนดให้ผู้กู้คืนเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย  รวมกันเท่ากันทุกงวด  โดยจำนวนเงินกู้ที่ส่งคืนในแต่ละงวดหากมีเศษหลักหน่วย หรือหลักสิบให้ปรับขึ้นเป็นหลักร้อย   เป็นจำนวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นสมควรตามฐานะของผู้กู้  จำนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน  240   งวด   หรือ  300  งวดตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก

ในกรณีสมาชิกที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์รายใหม่   ที่มีความประสงค์จะขอกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   ตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกเดือนแรก   สามารถกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตั้งแต่ส่งเงินค่าหุ้นเดือนแรก  

ข้อ 33. กรณีสมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   การส่งหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการลดหรืองดส่งหุ้น  และระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  หุ้น  พ.ศ.2558

 

 

อ่านระเบียบเงินกู้ทั้งหมดที่นี่

Download Template Joomla 3.0 free theme.

แนะนำ

You are here: Home เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต