รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกันยายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนสิงหาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกรกฎาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมิถุนายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤษภาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนเมษายน 2561

 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมีนาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมกราคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนธันวาคม 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2560ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด

เรื่องการรับสมัครผู้แทนสมาชิก ซึ่งทางสหกรณ์ได้ส่งไปที่หน่วยงานแล้ว (สมาชิกที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ให้พิมพ์ใบสมัคร ผส.2 ยื่นที่หน่วยงานได้เลยครับ)
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเินการ ประจำปี 2560
http://mkhcoop.com/downloads/4-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
http://mkhcoop.com/downloads/5-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้
http://mkhcoop.com/downloads/12-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
http://mkhcoop.com/downloads/8-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์
http://mkhcoop.com/downloads/10-60.pdf

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

เงินกู้ฉุกเฉิน


เงินกู้ฉุกเฉิน
หลักเกณฑ์การขอกู้

หมวดที่  2

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ข้อ 11. การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  กู้ได้เท่ากับจำนวนทุนเรือนหุ้นของตนเองแต่ไม่เกิน 400,000.00 บาท   (สี่แสนบาทถ้วน)  โดยให้ผ่อนส่งชำระหนี้คืนทั้งหมดไม่เกิน  60  งวดเดือน    ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 100   ของเงินทุนหรือหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ในวันขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ข้อ 11/1. การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   โดยไม่หักซื้อหุ้นร้อยละ 5   ตามระเบียบสหกรณ์   ให้กู้ได้ไม่เกิน   100,000.00  บาท   (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   ส่งชำระ  12  งวดเดือน

               ข้อ 12. การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ   หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้น   แถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืน เพื่อให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน

               ข้อ 13. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น   ให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้   สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสัญญาเดิมแล้ว   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสัญญาใหม่เมื่อได้รับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสัญญาใหม่แล้วให้หักลบกลบหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสัญญาเดิม   กับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสัญญาใหม่ให้เสร็จสิ้น

               ข้อ 14. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยตามที่คณะกรรมการกำหนด   โดยประกาศเป็นคราวๆ   และสหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย   เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า   

ข้อ 15. การหักเงินซื้อหุ้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   ให้หักเงินซื้อหุ้นร้อยละ 5   ของเงินคงเหลือทุกครั้งที่ยื่นกู้ฉุกเฉิน  ยกเว้น  ข้อ 11/1

             ข้อ 16. คำขอกู้ฉุกเฉินของสมาชิกนั้น ต้องเสนอตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

             ข้อ 17. หลักประกันสำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทำไว้ต่อสหกรณ์แล้วก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก

             ข้อ 18. การเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆ   ผู้กู้เงินต้องเป็นสมาชิกของสมาคมฯ   อย่างน้อยดังนี้

                          (1)   สมาชิกผู้กู้เงินไม่เกิน  1,000,000.00  บาท   ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม  จำกัด   (ส.สอ.ม.)

                    (2)  สมาชิกผู้กู้เงินตั้งแต่  1,000,001.00  -   2,000,000.00   บาท   ให้มีหลักประกันจนเป็นที่พอใจของคณะกรรมการเงินกู้หรือคณะกรรมการดำเนินการ ตามที่สหกรณ์กำหนด   ดังนี้   1). สมาชิกที่กู้เงินกู้สามัญต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย   5   คน คู่สมรสของผู้กู้จะค้ำประกันไม่ได้   2).  เป็นสมาชิกฌาปณกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด   (ฌกส.)   3). เป็นสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  ( สส.ธท.)  

                            (3)  สมาชิกผู้กู้เงินตั้งเเต่    2,000,001.00   บาทขึ้นไป   ให้มีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกันจนเป็นที่พอใจของคณะกรรมการเงินกู้หรือคณะกรรมการดำเนินการ ตามที่สหกรณ์กำหนดดังนี้   1). สมาชิกที่กู้เงินกู้สามัญต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย  5  คน   คู่สมรสของผู้กู้จะค้ำประกันไม่ได้   2). เป็นสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม  จำกัด  (ฌกส.)   3). เป็นสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  ( สส.ธท.)   4). เป็นสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  (สส.ชสอ.)

 

 

อ่านระเบียบเงินกู้ทั้งหมดที่นี่

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.

แนะนำ

You are here: Home เงินกู้ฉุกเฉิน