รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกันยายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนสิงหาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกรกฎาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมิถุนายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤษภาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนเมษายน 2561

 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมีนาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมกราคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนธันวาคม 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2560ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด

เรื่องการรับสมัครผู้แทนสมาชิก ซึ่งทางสหกรณ์ได้ส่งไปที่หน่วยงานแล้ว (สมาชิกที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ให้พิมพ์ใบสมัคร ผส.2 ยื่นที่หน่วยงานได้เลยครับ)
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเินการ ประจำปี 2560
http://mkhcoop.com/downloads/4-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
http://mkhcoop.com/downloads/5-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้
http://mkhcoop.com/downloads/12-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
http://mkhcoop.com/downloads/8-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์
http://mkhcoop.com/downloads/10-60.pdf

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม  จำกัด


       สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม  จำกัด เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นโดย  ข้าราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์และในขณะเดียวกันก็ช่วยบรรเทาความเดือน ร้อนทางด้านการเงินในเวลาที่จำเป็น  โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น
     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม  จำกัด  เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่วันที่  14  มีนาคม  2526  โดยขณะนั้นมีทุนดำเนินการเพียง 174,491 บาท  มีสมาชิกจำนวน 498 คน 
     

Download Template Joomla 3.0 free theme.

แนะนำ

You are here: Home ประวัติความเป็นมา