รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกันยายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนสิงหาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกรกฎาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมิถุนายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤษภาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนเมษายน 2561

 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมีนาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมกราคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนธันวาคม 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2560ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด

เรื่องการรับสมัครผู้แทนสมาชิก ซึ่งทางสหกรณ์ได้ส่งไปที่หน่วยงานแล้ว (สมาชิกที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ให้พิมพ์ใบสมัคร ผส.2 ยื่นที่หน่วยงานได้เลยครับ)
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเินการ ประจำปี 2560
http://mkhcoop.com/downloads/4-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
http://mkhcoop.com/downloads/5-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้
http://mkhcoop.com/downloads/12-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
http://mkhcoop.com/downloads/8-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์
http://mkhcoop.com/downloads/10-60.pdf

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม

คณะกรรมการดำเนินการ   ชุดที่   35/2560   ประกอบด้วย

 

1.  นายประกาย  

2.  นายชัยวุฒิ

3.  นายชุมพร

4.  นายปรีชา

5.  นางจิราพร

6.  นางณัฐชา

7.  นางธัญญธร

8.  นายณัฐภพ

9.  นายศักรินทร์

10. นายศุภกิจ

11. นางสุวิมล

12. นางลดาวัลย์

13. นายปราโมทย์

ตปนียากร     

จันดีกระยอม

ศรีสารคาม

ศรีน้อยขาว

อมรพันธุ์

แก้วมรินทร์

วัจนามัย

ประจักกะตา

ทองภูธรณ์

ประทีปพวงรัตน

แสงเรือง

เลนทำมี

หามาลา

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ   คนที่  1

รองประธานกรรมการ   คนที่  2

กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ              

กรรมการ

กรรมการ 

คณะกรรมการอำนวยการ   ประกอบด้วย

1.  นายประกาย 

2.  นายชัยวุฒิ

3.  นายชุมพร

4.  นายศักรืนทร์

5.  นายศุภกิจ

6.  นางลดาวัลย์

7.  นายปรีชา

ตปนียากร        

จันดีกระยอม

ศรีสารคาม

ทองภูธรณ์

ประทีปพวงรัตน

เลนทำมี

ศรีน้อยขาว

ประธานกรรมการอำนวยการ

รองประธานกรรมการอำนวยการ

รองประธานกรรมการอำนวยการ

กรรมการอำนวยการ

กรรมการอำนวยการ

กรรมการอำนวยการ

เลขานุการอำนวยการ

คณะกรรมการเงินกู้  ประกอบด้วย

1.  นางจิราพร       

2.  นางณัฐชา        

3.  นางสุวิมล       

อมรพันธุ์           

แก้วมรินทร์               

แสงเรือง         

ประธานเงินกู้

กรรมการเงินกู้

เลขานุการเงินกู้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์   ประกอบด้วย

1.  นายณัฐภพ

2.  นายปราโมทย์

3.  นางธัญญธร       

ประจักกะตา

หามาลา

วัจนามัย         

ประธานศึกษาและประชาสัมพันธ์

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

เลขานุการศึกษาและประชาสัมพันธ์

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.

แนะนำ

You are here: Home คณะกรรมการดำเนินการ