รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกันยายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนสิงหาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกรกฎาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมิถุนายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤษภาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนเมษายน 2561

 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมีนาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมกราคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนธันวาคม 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2560ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด

เรื่องการรับสมัครผู้แทนสมาชิก ซึ่งทางสหกรณ์ได้ส่งไปที่หน่วยงานแล้ว (สมาชิกที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ให้พิมพ์ใบสมัคร ผส.2 ยื่นที่หน่วยงานได้เลยครับ)
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเินการ ประจำปี 2560
http://mkhcoop.com/downloads/4-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
http://mkhcoop.com/downloads/5-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้
http://mkhcoop.com/downloads/12-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
http://mkhcoop.com/downloads/8-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์
http://mkhcoop.com/downloads/10-60.pdf

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

ย้ายหน่วยงาน

กรณีย้ายหน่วยงานภายในจังหวัดมหาสารคาม
ในกรณีสมาชิกย้ายหน่วยงานภายในจังหวัดมหาสารคาม สมาชิกต้องทำบันทึกข้อความการแจ้งย้ายหน่วยงานมายังสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์สามารถทำรายละเอียดรายการหักเงินให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

กรณีย้ายหน่วยงานข้ามจังหวัด
ในกรณีสมาชิกย้ายสถานที่ทำงานไปยังหน่วยงานจังหวัดอื่น ซึ่งไม่ได้รับเงินจากสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามให้สมาชิกเขียนบันทึกข้อความเพื่อขอแจ้งย้ายหน่วยงานมายังสหกรณ์รับทราบ โดยสหกรณ์จะนำเรื่องเข้าเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการรับทราบและสมาชิกต้องนำเงินส่งค่าหุ้นหรือค่าหนี้รายเดือนโดยทำการโอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น เลขที่บัญชี 409-0596-149

ตัวอย่างคำขอทั่วไป

ดาวน์โหลดที่นี่

Download Template Joomla 3.0 free theme.

แนะนำ