รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกันยายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนสิงหาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกรกฎาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมิถุนายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤษภาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนเมษายน 2561

 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมีนาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมกราคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนธันวาคม 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2560ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด

เรื่องการรับสมัครผู้แทนสมาชิก ซึ่งทางสหกรณ์ได้ส่งไปที่หน่วยงานแล้ว (สมาชิกที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ให้พิมพ์ใบสมัคร ผส.2 ยื่นที่หน่วยงานได้เลยครับ)
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเินการ ประจำปี 2560
http://mkhcoop.com/downloads/4-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
http://mkhcoop.com/downloads/5-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้
http://mkhcoop.com/downloads/12-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
http://mkhcoop.com/downloads/8-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์
http://mkhcoop.com/downloads/10-60.pdf

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มต่างๆของสหกรณ์
- บันทึกข้อความ เพื่อขอแจ้งการเพิ่ม ลด หรืองด การชำระหนี้สหกรณ์ การส่งเงินฝากรายเดือน เมื่อส่งเรื่องมาถึงสหกรณ์แล้วจะนำเข้าที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการดำเนิน การอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามรายละเอียดที่สมาชิกยื่นคำขอเข้ามา
- บันทึกข้อความ เพื่อเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ในการจ่ายปันผลประจำปีของสหกรณ์จะทำการออกเช็คขีดคร่อม (ฝากเข้าบัญชีเท่านั้น) เพื่อทำการโอนเงินค่าหุ้นให้กับสมาชิก หากชื่อที่สหกรณ์ออกเช็คไม่ตรงกับชื่อบัญชีจะไม่สามรถโอนเงินให้สมาชิกได้ ในการเปลี่ยนชื่อแต่ละกับสถานบันการเงินสมาชิกต้องเขียนบันทึกข้อความแจ้ง ให้กับสหกรณ์ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้วย

แบบฟอร์มทั่วไป
download  คำขอทั่วไป

download  หนังสือมอบอำนาจ
download  หนังสือยินยอมให้ทำนิตกรรมทุกชนิด
download  ใบลาออก
download  ใบสมัคร ฌกส.ส.สอ.ม
download  ใบสมัคร สส.ชสอ.
download  ใบสมัคร สสธท.
download  ใบสมัครสมาชิกสามัญ
download  ใบสมัครสมาชิกสมทบ
download  ใบแสดงเจตนาบริจาคสมทบ

Download Template Joomla 3.0 free theme.

แนะนำ