รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกันยายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนสิงหาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกรกฎาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมิถุนายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤษภาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนเมษายน 2561

 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมีนาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมกราคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนธันวาคม 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2560ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด

เรื่องการรับสมัครผู้แทนสมาชิก ซึ่งทางสหกรณ์ได้ส่งไปที่หน่วยงานแล้ว (สมาชิกที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ให้พิมพ์ใบสมัคร ผส.2 ยื่นที่หน่วยงานได้เลยครับ)
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเินการ ประจำปี 2560
http://mkhcoop.com/downloads/4-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
http://mkhcoop.com/downloads/5-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้
http://mkhcoop.com/downloads/12-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
http://mkhcoop.com/downloads/8-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์
http://mkhcoop.com/downloads/10-60.pdf

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

สมัครสมาชิกสามัญ


การสมัครสมาชิก

 1. ต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ สังกัด หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดมหาสารคาม หรือเป็นพนักงานสหกรณ์
 2. เป็นข้าราชการบำนาญสาธารณสุข
 3. เป็น พนักงานของรัฐ หรือข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ที่โอนย้ายไปอยู่กับองค์กรส่วนท้องถิ่นที่ทำงานเกี่ยวกับสาธารณสุข และปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
 4. ต้องบรรลุนิติภาวะ

ถ้ามีความประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ต้อง ยื่น ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดไว้ กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการต่ำกว่า ระดับ 5 ต้องมีข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป เป็นผู้รับรอง พร้อมแนบเอกสาร

 1. สลิปเงินเดือน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานของรัฐ / อื่น ๆ ตามที่ทางราชการออกให้
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 5. สำเนาสมุดคู่ฝาก ธนาคารกรุงไทย

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 300 บาท
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้
 • หมายเหตุ: ถ้าเคยเป็นสมาชิกมาก่อน จะสมัครได้เมื่อครบกำหนด 1 ปี

การถือหุ้นของสหกรณ์

เกณฑ์การถือหุ้นรายเดือน
เงินเดือน ไม่น้อยกว่า (บาท)
ไม่เกิน 3,000 100
3,001 - 4,000 150
4,001 - 5,000 250
5,001 - 6,000 300
6,001 - 7,000 400
7,001 - 9,000 500
9,001 - 12,000 700
12,001 - 15,000 1,000
15,000 ขึ้นไป 1,500

การขาดสมาชิกภาพ

สมาชิกขาดจากเป็นสมาชิกภาพเพราะเหตุต่อไปนี้

 1. ตาย
 2. ลาออก
 3. เป็นคนไร้ความสามารถ
 4. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
 5. ถูกออกจากราชการหรืองานประจำ โดยมีความผิด
 6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์

การโอนย้ายสมาชิกภาพ

ตาม ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2545 สมาชิกที่ได้รับคำสั่งย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น หรือนอกเขตท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์ หากประสงค์จะโอนสภาพการเป็นสมาชิกไปยังสหกรณ์อื่นซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่หรือ สังกัดที่ตนย้ายไปรับราชการใหม่ ต้องเสนอเรื่องราวถึงคณะกรรมการดำเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับคำสั่งย้ายหรือโอน

สิทธิของสมาชิก

 1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
 2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
 3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์หรือ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
 4. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
 5. สิทธิอื่นๆที่กำหนดได้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
หน้าที่ของสมาชิก
 • ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
 • เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
 • ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
 • สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
 • ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
เมื่อสมาชิกส่งเรื่องเข้ามาแล้วสหกรณ์จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมประจำเดือน เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติเข้าไปสมาชิก ค่าธรรมเนียนแรกเข้าและค่าหุ้นรายเดือนจะหักในรายการหักที่สหกรณ์ส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสามัญ

Download Template Joomla 3.0 free theme.

แนะนำ