รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกันยายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนสิงหาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกรกฎาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมิถุนายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤษภาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนเมษายน 2561

 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมีนาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมกราคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนธันวาคม 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2560ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด

เรื่องการรับสมัครผู้แทนสมาชิก ซึ่งทางสหกรณ์ได้ส่งไปที่หน่วยงานแล้ว (สมาชิกที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ให้พิมพ์ใบสมัคร ผส.2 ยื่นที่หน่วยงานได้เลยครับ)
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเินการ ประจำปี 2560
http://mkhcoop.com/downloads/4-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
http://mkhcoop.com/downloads/5-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้
http://mkhcoop.com/downloads/12-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
http://mkhcoop.com/downloads/8-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์
http://mkhcoop.com/downloads/10-60.pdf

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

สมัครสมาชิกสมทบ


คุณสมบัติและการสมัครสมาชิกสมทบ

- เป็นบุตรหรือสามี-ภรรยาของสมาชิกสามัญ หรือเป็นลูกจ้างในหน่วยงานสังกัด สสจ.มหาสารคาม
  1. สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานของรัฐ / อื่น ๆ ตามที่ทางราชการออกให้
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  5. สำเนาสมุดคู่ฝาก ธนาคารกรุงไทย

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้
  • หมายเหตุ: ถ้าเคยเป็นสมาชิกมาก่อน จะสมัครได้เมื่อครบกำหนด 1 ปี
ค่าหุ้นรายเดือน
     - สมาชิกสมทบต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนขั้นต่ำ 100 บาท

เมื่อสมาชิกส่งเรื่องเข้ามาแล้วสหกรณ์จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมประจำ เดือน เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติเข้าไปสมาชิก ค่าธรรมเนียนแรกเข้าและค่าหุ้นรายเดือนจะหักในรายการหักที่สหกรณ์ส่งให้ หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสมทบที่นี่

Download Template Joomla 3.0 free theme.

แนะนำ