รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกันยายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนสิงหาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกรกฎาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมิถุนายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤษภาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนเมษายน 2561

 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมีนาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมกราคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนธันวาคม 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2560ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด

เรื่องการรับสมัครผู้แทนสมาชิก ซึ่งทางสหกรณ์ได้ส่งไปที่หน่วยงานแล้ว (สมาชิกที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ให้พิมพ์ใบสมัคร ผส.2 ยื่นที่หน่วยงานได้เลยครับ)
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเินการ ประจำปี 2560
http://mkhcoop.com/downloads/4-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
http://mkhcoop.com/downloads/5-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้
http://mkhcoop.com/downloads/12-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
http://mkhcoop.com/downloads/8-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์
http://mkhcoop.com/downloads/10-60.pdf

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

สวัสดิการ


สวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข


1.ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์ศพ   เมื่อเสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์   200,000  บาท
2.ค่าทำศพเพื่อนช่วยเพื่อน  กรณีเสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์  500,000  บาท  (ตามจำนวนสมาชิกขณะนั้น)
3.เงินสงเคราะห์ฯ สมาคมฯ สสอม.  เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์  180,000  บาท  (ตามจำนวนสมาชิกขณะนั้น)
4.เงินสงเคราะห์ฯ สมาคมฯ สสธท.  เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์  1,100,000  บาท  
5.เงินสงเคราะห์ฯ สมาคมฯ สส.ชสอ.  เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์  600,000  บาท  
6.บำเหน็จสมาชิกเกษียณอายุราชการ   สหกรณ์ฯ  จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยการเพิ่มหุ้น
7.สมาชิกประสบภัยพิบัติ  จ่ายครั้งละไม่เกิน  5,000  บาท
8.ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  จ่ายตามหลักเกณฑ์แต่จำนวนของแต่ละทุนจะต้องไม่น้อยกว่า  500  บาท  แต่ไม่เกิน  2,000  บาท

Download Template Joomla 3.0 free theme.

แนะนำ