รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกันยายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนสิงหาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกรกฎาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมิถุนายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤษภาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนเมษายน 2561

 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมีนาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมกราคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนธันวาคม 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2560ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด

เรื่องการรับสมัครผู้แทนสมาชิก ซึ่งทางสหกรณ์ได้ส่งไปที่หน่วยงานแล้ว (สมาชิกที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ให้พิมพ์ใบสมัคร ผส.2 ยื่นที่หน่วยงานได้เลยครับ)
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเินการ ประจำปี 2560
http://mkhcoop.com/downloads/4-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
http://mkhcoop.com/downloads/5-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้
http://mkhcoop.com/downloads/12-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
http://mkhcoop.com/downloads/8-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์
http://mkhcoop.com/downloads/10-60.pdf

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

เงินกู้พิเศษ

เงินกู้พิเศษ
หลักเกณฑ์การขอกู้

หมวดที่  4

เงินกู้พิเศษ

ข้อ 34. ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกตามระเบียบนี้   คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ตามข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 65  เเละมอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกก็ได้   และให้คณะกรรมการเงินกู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวแถลงรายงานการให้เงินกู้ต่อคณะกรรมการทุกเดือน

ข้อ 35. คำขอกู้เงินพิเศษของสมาชิกนั้น   ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้างาน   หรือ หัวหน้ากลุ่มงาน    ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

ข้อ 36.จำนวนเงินกู้พิเศษที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ  นั้น   ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจะพิจารณาเห็นควร แต่ต้องกู้ได้ไม่เกิน 10   เท่าของหุ้น   และไม่เกิน 5,000,000.00   บาท   (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยให้สหกรณ์ฯ สามารถหักเงินกู้เป็นค่าหุ้นให้ครบร้อยละ 10   ของวงเงินกู้    โดยต้องชำระให้แล้วเสร็จภายในอายุไม่เกิน 85   ปี หรือมูลหนี้ที่เหลือเมี่ออายุครบ  85  ปี ต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วแต่จำนวนงวดเมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน  360  งวด และเงินได้รายเดือนจะต้องเหลือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10  ของเงินได้รายเดือน   หลังจากหักชำระหนี้เเล้วหากน้อยกว่าให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งการอนุมัติวงเงินให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเห็นสมควร เว้นแต่สมาชิกต่อไปนี้ให้ชำระหนี้คืนให้ครบถ้วนภายในอายุ   60   ปี

                      (1)  สมาชิกที่สังกัดหน่วยส่วนกลาง

                      (2)  สมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำนาญ

                      (3) สมาชิกที่เงินบำเหน็จรายเดือนหรือเงินบำนาญไม่ได้สั่งจ่ายผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ข้อ 37. ถ้าเงินกู้พิเศษนั้น   มีจำนวนเกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์   ผู้กู้ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  (1) ในกรณีวงเงินกู้ ไม่เกิน 1,000,000.00   บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน)   ต้องมีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น  จำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้พิเศษ รายนั้น โดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการว่า จำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ 100   แห่งค่าอสังหาริมทรัพย์นั้น

  (2) ในกรณีวงเงินกู้มากกว่า 1,000,000.00  บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน)   แต่ไม่เกิน 2,000,000.00  บาท  (สองล้านบาทถ้วน)  ต้องอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น จำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้พิเศษรายนั้น โดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการว่าจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ 90   แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น

  (3) ในกรณีวงเงินกู้มากกว่า 2,000,000.00  บาท  (สองล้านบาทถ้วน)  ต้องมีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น จำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้พิเศษรายนั้น โดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการว่า จำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ 80   แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น   และเป็นสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สส.ธท.)   และเป็นสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)   และเป็นสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด  (ฌกส.)  กำหนด อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกันจนเป็นที่พอใจของคณะกรรมการเงินกู้ หรือคณะกรรมการดำเนินการ

 (4)  กรณีใช้สิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกันเงินกู้บนอสังหาริมทรัพย์ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมูลค่าสิ่งปลูกสร้างนั้นตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐาน โคยคณะกรรมการประเมินผู้ได้รับการแต่งตั้ง ต้องให้เสนอต่อคณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณา เห็นสมควรในหลักประกันเงินกู้รายนั้น แต่ไม่เกิน  500,000.00  ( ห้าแสนบาทถ้วน )   ต่อ   1   สัญญา

 ข้อ 38. กรณีสมาชิกผู้กู้เงินกู้พิเศษ  การส่งหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการลดหรืองดส่งหุ้น   และระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วย  หุ้น  พ.ศ.2558

ข้อ 39. สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้พิเศษ   ต้องได้ป็นสมาชิกในสหกรณ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือถ้าน้อยกว่านี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

 

 

อ่านระเบียบเงินกู้ทั้งหมดที่นี่

Download Template Joomla 3.0 free theme.

แนะนำ

You are here: Home เงินกู้พิเศษ