รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกันยายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนสิงหาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกรกฎาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมิถุนายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤษภาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนเมษายน 2561

 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมีนาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมกราคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนธันวาคม 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2560ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด

เรื่องการรับสมัครผู้แทนสมาชิก ซึ่งทางสหกรณ์ได้ส่งไปที่หน่วยงานแล้ว (สมาชิกที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ให้พิมพ์ใบสมัคร ผส.2 ยื่นที่หน่วยงานได้เลยครับ)
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเินการ ประจำปี 2560
http://mkhcoop.com/downloads/4-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
http://mkhcoop.com/downloads/5-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้
http://mkhcoop.com/downloads/12-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
http://mkhcoop.com/downloads/8-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์
http://mkhcoop.com/downloads/10-60.pdf

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

คือ เงินฝากประเภท ที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการฝาก จะฝากหรือ ถอนเมื่อใดก็ได้ในวันและเวลาทำการ แต่มีเงื่อนไข ในการถอนเงินได้เดือนละหนึ่งครั้ง

การเปิดบัญชี สมาชิกที่จะเปิดบัญชีเงินฝากต้องยื่นหนังสือ ขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์พร้อม ตัวอย่างลายมือชื่อของตน โดยจำนวนเงินที่ฝากครั้งแรก ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาทเป็นเงินสด สมาชิก 1 คนสามารถมีบัญชีออมทรัพย์พิเศษได้เพียงบัญชีเดียว

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ จะคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวัน ตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนำดอกเบี้ย ทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากปีละ 2 ครั้ง ซึ่งสมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยเต็มจำนวน โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

การถอนเงิน การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สอง และครั้งต่อๆไปในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 20 บาท

การปิดบัญชี ในกรณีที่ผู้ฝากมีความประสงค์จะปิดบัญชีเงิน ฝากออมทรัพย์ กระทำได้โดยยื่นใบถอนเงินฝาก ( เว้นเฉพาะช่องจำนวนเงินเพื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จะได้คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากให้จนถึงวันปิดบัญชี ) พร้อมสมุดคู่ฝาก

Download Template Joomla 3.0 free theme.

แนะนำ

You are here: Home เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ