รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกันยายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนสิงหาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกรกฎาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมิถุนายน 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤษภาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนเมษายน 2561

 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมีนาคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนมกราคม 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนธันวาคม 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2560

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนตุลาคม 2560ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด

เรื่องการรับสมัครผู้แทนสมาชิก ซึ่งทางสหกรณ์ได้ส่งไปที่หน่วยงานแล้ว (สมาชิกที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ให้พิมพ์ใบสมัคร ผส.2 ยื่นที่หน่วยงานได้เลยครับ)
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเินการ ประจำปี 2560
http://mkhcoop.com/downloads/4-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
http://mkhcoop.com/downloads/5-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้
http://mkhcoop.com/downloads/12-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
http://mkhcoop.com/downloads/8-60.pdf

ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์
http://mkhcoop.com/downloads/10-60.pdf

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

"สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด เป็นสหกรณ์ชั้นนำระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี 2562"


 

พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
 2. พัฒนาเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสหกรณ์ที่เข้มแข็ง
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย
 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ทุกระดับ

ยุทธศาสตร

 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
 2. พัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ
 4. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ฯ ทุกระดับให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

 1. เป็นศูนย์กลางสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. เป็นแหล่งเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. มีระบบการจัดการสหกรณ์ ที่ดีเยี่ยม
 4. มีบุคลากรทางด้านการสหกรณ์ที่ดีเยี่ยม

Download Template Joomla 3.0 free theme.

แนะนำ

You are here: Home วิสัยทัศน์